Social Enterprise Monitor 2018

Social Enterprise Monitor 2018

Social Enterprise NL publiceerde op 8 september De Social Enterprise Monitor 2018, een jaarlijks online onderzoek onder sociaal ondernemers om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van sociale ondernemingen in Nederland.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat er goede economische resultaten behaald worden en dat sociaal ondernemers zich actief inzetten om anderen te beïnvloeden om hun missie te bereiken.

Diverse maatschappelijke missies
Naast het verhogen van welzijn en het tegengaan van milieuvervuiling geeft 41% van de respondenten aan zich te richten op het verhogen van de arbeidsparticipatie van een kwetsbare doelgroep. Zij doen dit door zelf werkplekken te creëren of te focussen op doorstroom.

Groei en toename winstgevendheid
Er is een toename in het aantal winstgevende sociale ondernemingen. Het percentage winstgevende ondernemingen is toegenomen van 36% over 2015 tot 44% over 2017. Daarnaast zijn ondernemingen vaker winstgevend naarmate ze langer bestaan. Ook omzet (gemiddeld met 26%) en werkgelegenheid (gemiddeld met 21%) nemen toe bij sociale ondernemingen.

Sociaal ondernemers willen een voorbeeld stellen.
Naast dat sociaal ondernemers hun impact vergroten door meer diensten of producten te verkopen, willen ze dat ook doen door andere spelers, zoals overheden en bedrijven, te beïnvloeden.

69% van de sociaal ondernemers in het onderzoek geeft aan gekopieerd te willen worden door andere bedrijven zodat ze hun impact kunnen vergroten en 52% probeert de werking van de gehele markt te veranderen. De ondernemers beseffen zich dat de problemen waar ze zich op richten niet door één partij opgelost kunnen worden, maar dat alle betrokkenen van belang zijn om tot systeemverandering te komen

Marktomstandigheden verbeteren
Iets meer dan ¾ van de respondenten (77%) geeft aan dat ‘herkenning en erkenning’ voor sociale ondernemingen is toegenomen over de afgelopen jaren. Consumenten en bedrijven hechten steeds meer waarde aan impact. Ondanks dit gegeven is het beleid van de Rijksoverheid de afgelopen jaren niet verbeterd volgens ondernemers.

Samenwerking met gemeenten
Gemeenten zijn een relevante stakeholder, maar nog geen ideale partner. Ondernemingen ervaren de gemeente als een partij die verkokerd werkt. In de praktijk is dit lastig voor de ondernemer die vaak aan meerdere beleidsthema’s werkt en hierdoor met verschillende afdelingen van de gemeente te maken heeft. Deze kunnen elkaar tegenspreken en het contact met gemeenten is hierdoor tijdrovend voor ondernemers.

De helft van de ondernemers geeft aan dat de gemeente producten of diensten bij hen inkoopt. Dit percentage ligt hoger dan verwacht door verschillende experts. Als antwoord op de vraag hoe de gemeente hun impact kan vergroten blijkt dat inkoop, meedenken en toeleiding het meest worden genoemd.

Impact wordt uitgevraagd en gemeten
Een groot deel van de sociale ondernemingen (63%) zegt impact te meten. Dit percentage is iets toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Bij 75% van de ondernemingen vraagt een van de stakeholders om een impact rapportage. Een minderheid van de ondernemers (8%) zegt meetindicatoren in te stellen met de Sustainable Development Goals als voorbeeld.

Hierbij merkt Social Enterprise NL op dat ‘impact meten’ verschillend geïnterpreteerd kan worden. In het recent gelanceerde Impactpad worden vijf niveaus van impact meten beschreven.

Lees het hele onderzoek hier.

Bron: https://www.social-enterprise.nl/actueel/blogs/social-enterprise-monitor-2018-groei-onder-ondernemende-activisten-972 

Gepubliceerd op: 14 - 09, 2018

Laatst gewijzigd op: 18 - 09, 2018

comments powered by Disqus