Een achterstand op de arbeidsmarkt

Een achterstand op de arbeidsmarkt

Op 14 Juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland werking getreden. Met dit verdrag wil Nederland garanderen dat de inclusie van mensen met een beperking de norm wordt. Recentelijk publiceerde het College voor de Rechten van de Mens het eerste jaarlijkse rapport over naleving van dit verdrag. Volgens het rapport is de maatschappij “nog lang niet voldoende ingericht om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving.” Ook op het gebied van arbeid hebben mensen met een beperking nog steeds te maken met een grote achterstand. Hoe kunnen werkgevers en de gemeente de situatie verbeteren? 

Een achterstand op de arbeidsmarkt

Het VN-verdrag stelt dat de overheid het recht op werk van personen met een handicap erkent en maatregelen neemt om de werkgelegenheid voor personen met een handicap te bevorderen. Zij hebben onder andere recht op een toegankelijke werkplek en goede arbeidsomstandigheden. De overheid heeft in de afgelopen jaren daarom wetten aangenomen om werkgevers te stimuleren mensen met een beperking in dienst te nemen. De Participatiewet, Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten zijn hier voorbeelden van. 

Desondanks blijft de achterstand op de arbeidsmarkt van mensen met een beperking groot. De NOS meldde eerder dat er in Nederland minstens twee miljoen mensen wonen met een beperking. Zij komen moeilijker aan het werk dan mensen zonder een beperking. In 2015 was 13,3% van de mensen met een beperking werkloos tegenover 6,4% van de mensen zonder een beperking. In 2016 liep dit op tot 13,7% tegenover 5,5%. Daarnaast geeft driekwart van de mensen met een beperking aan knelpunten te ervaren bij het vinden van werk. 

Voorzieningen en regelingen

Volgens het college ligt één van de knelpunten bij de onduidelijkheid rondom voorzieningen die de overheid aanbiedt. Het UWV en de gemeente Den Haag beschikken over verschillende instrumenten die werkgevers ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een beperking. Het college concludeert echter dat “zowel mensen met een beperking als werkgevers vaak niet weten waar ze recht op hebben en ook niet altijd duidelijk is bij wie ze waarvoor terecht kunnen.” Daarom pleit het College voor het instellen voor van één loket voor het verstrekken van informatie en het aanvragen van voorzieningen voor mensen met een beperking.  

Social Hub Den Haag heeft hierin een eerste stap gezet door informatie over alle voorzieningen en regelingen overzichtelijk te verzamelen in de kennisbank. Zo kan je bijvoorbeeld per doelgroep bekijken welke voorzieningen en regelingen je als werkgever mogelijk kan aanvragen. Daarnaast is het Werkgeversservicepunt Den Haag de plaats waar je deze voorzieningen kan aanvragen. Zij kunnen je op maat verder helpen en kosteloos advies vestrekken. Op deze manier werken ondernemers in de stad samen met de Gemeente Den Haag om zoveel mogelijk mensen met een beperking aan het werk te krijgen.  

Hieronder vind je de meest gebruikte voorzieningen waar werkgevers mogelijk aanspraak op kunnen maken als zij iemand met een beperking in dienst nemen. In de kennisbank vind je per doelgroep meer informatie over deze voorzieningen. 

Proefplaatsing

Werkgevers kunnen een proefplaatsing aanvragen voor mensen waarvan de werkgever niet zeker weet of hij geschikt is voor de functie. Bij een proefplaatsing werkt de werknemer 2 maanden met behoud van zijn uitkering. De werkgever hoeft dus geen loon te betalen in deze periode. Zo kan de werkgever zonder risico vaststellen of de werknemer geschikt is voor de functie. 

Loonkostensubsidie/Loondispensatie

Voor werknemers met een loonwaarde van minder dan 100% van het wettelijk minimum loon kunnen werkgevers aanspraak maken op loonkostensubsidie. Deze subsidie dekt het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Op deze manier wordt het mogelijke productiviteitsverschil gecompenseerd.

Werkvoorzieningen

Werkvoorzieningen zijn voorzieningen die een werknemer nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Denk hierbij aan aanpassingen op de werkvloer of vervoersvoorzieningen voor werknemers die niet zelfstandig naar het werk kunnen reizen. Deze voorzieningen worden vaak vergoed door de gemeente of het UWV. 

No-riskpolis

De no-riskpolis compenseert werkgevers in het geval dat werknemers door ziekte uitvallen. De werkgever hoeft dan niet de loonkosten door te betalen. Deze worden namelijk gedekt door het UWV.

Jobcoach

Een jobcoach is iemand die werknemers met een arbeidsbeperking ondersteunt en begeleid op de werkvloer met als doel de werknemer uiteindelijk zelfstandig te laten functioneren. De jobcoach verzorgt een individueel trainings- of inwerkprogramma voor de werknemer.

Ben je benieuwd wat er nog meer bestaat om jou als werkgever en sociaal ondernemer te helpen starten en opschalen in Den Haag? Bekijk dan onze kennisbank en vind naast informatie over voorzieningen ook alles over financieringsmogelijkheden, huisvesting, juridische zaken, relevant netwerk en nog veel meer. 

Gepubliceerd op: 19 - 01, 2018

Laatst gewijzigd op: 22 - 01, 2018

comments powered by Disqus